Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Hoe wordt de waarde van een onderneming berekend?

Alle waarderingsmethodieken kan je opdelen in  3 basis uitgangspunten:

1. Wat zijn de bezittingen van de zaak?  = De substantiële of intrinsieke waarde
De substantiële of intrinsieke waarde van een onderneming is gelijk aan de som van de huidige werkelijke waarde van elk bestanddeel ervan. 

Bij een eenmanszaak  zal men een staat moeten opmaken van de werkelijke waarde van alle bestanddelen van de zaak: voorraden, machines, meubilair,...
Voor een vennootschap baseert men zich op de balans. Na waardebepaling van de activa (gronden, machines, vorderingen, tegoeden...) worden hiervan de schulden aan derden afgetrokken. Doorgaans worden de belangrijkste balansposten gecorrigeerd. Een bedrijfsgebouw kan, na een aantal jaren afschrijvingen, op de balans bv slechts € 50.000 waard zijn, terwijl de werkelijke waarde, als gevolg van onder meer de stijgende vastgoedprijzen,  eerder € 1.000.000 bedraagt.

2. Wat brengt de zaak op? De rendementswaarde
Bij deze werkwijze is dus de winst uit het verleden van een onderneming het uitgangspunt.

Bij deze methode wordt nogal eens gebruik gemaakt van een aantal vuistregels om een eerste indicatie te verwerven. Dergelijke vuistregels zijn slechts een indicatie.

4  x de nettowinst.(of de som van de winst over de voorbije 4 boekjaren)
0,3 x tot 1x de jaaromzet
3 x tot 9x de EBITDA afhankelijk van de sector en de grootte van het bedrijf (zie hierover de jaarlijkse Vlerick M&A monitor)

3. Welke opbrengsten kan de  zaak opleveren in de toekomst?

De waarde van een onderneming wordt voornamelijk bepaald door haar toekomstig rendement en de vrije cashflow die rest na verloning zaakvoerder en na de te voorziene (vervangings)investeringen.  

Vuistregel: met de toekomstige  vrije cashflow moet  de overnameprijs kunnen terugverdiend worden op een periode van 5 tot 7 jaar.  Let op: Bij een substantieel aandeel onroerend goed  in de onderneming gelden andere regels.

DCF methode

Bij deze werkwijze zijn de  netto kasstromen in de toekomst het uitgangspunt. De waarde van een onderneming wordt hierbij  bepaald op basis van de "geldstroombenadering", beter bekend als de 'discounted cashflowmethode'. Deze methode is gebaseerd op de som van de toekomstige netto kasstromen, dus op een prognose voor de komende 3 tot 5 jaar.  Deze toekomstige geldstromen worden  vervolgens verdisconteerd  tot hun huidige waarde (present value) aan de hand van verdisconteringsrentevoet (discount rate).

Besluit
De hierboven geschetste methodes geven alvast een idee van de verscheidenheid aan berekeningswijzen en gehanteerde principes.

Vaak wordt voorgesteld te werken met een of andere vorm van combinatie van methodes. Of een bepaalde waardebepaling geschikt is of niet zal geval per geval moeten bekeken worden. Het blijft meestal een complexe zaak en afhankelijk van het beoogde doel, doe je  best een beroep op deskundige adviseur.

Als je de waarde van je bedrijf moet inschatten, laat je je het best adviseren door een expert.

De KMO-adviseur gebruikt daarvoor uiteenlopende waarderingsmethoden. Je krijgt van hem een duidelijk inzicht in de waardebepaling van je onderneming, en een gepersonaliseerde toelichting.

Op basis van zulke professioneel onderbouwde waardebepaling kan je:

  • tijdig de voorbereidingen treffen om je onderneming overnamerijp te maken
  • bij de prijsonderhandelingen beter gewapend gesprekken voeren met de overnemer
  • een realistische prijs uitwerken voor een familiale overdracht

Het gespecialiseerde KMO-advies is een contractuele en betalende service. De KMO-adviseur geeft je in klare taal, zonder vakjargon, een duidelijke kijk op de waardebepaling van uw  onderneming. 

Klik hier voor aanvraag waardebepaling KMO

Uw onderneming - vennootschap of eenmanszaak - heeft een verwachte verkoopwaarde < € 500.000,-  Kies dan voor het UNIZO-begeleidingstraject

Klik hier voor meer informatie over het begeleidingstraject "Advies op maat voor overlaters van een kleine onderneming"

 

Contacteer:

Guido Seghers

 

Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

Willebroekkaai 37

1000 Brussel

02 212 25 82

0495 59 81 19

guido.seghers@overnamemarkt.be

 

Controle uitschakelenPremium-suggesties

Hoe wordt de waarde van een onderneming berekend?