Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Hoe de overnameprijs van mijn bedrijf bepalen?

Ben je klaar om er een punt achter te zetten?  Of je nu met pensioen gaat, geld vrijmaakt voor een nieuw avontuur, verhuist naar het buitenland of gewoon voor de gemoedsrust. Het is nuttig om te weten wat je bedrijf waard isIn dit artikel willen we je inzicht bieden in:

 1. De waarderingsmethoden van kopers 
 2. Hoe  modellen  voor bedrijfswaardering in elkaar zitten
 3. Toepassing van de gratis online UNIZO-waarderingstool 
 4. Waardebepaling voor kleine ondernemingen UNIZO Bedrijfsoverdracht - Advies op maat
 5. Waardebepaling voor ondernemingen met een verwachte waarde van meer dan  € 500.000

Het is belangrijk om een indicatie te hebben van de waarde van je bedrijf. De opbrengst van de verkoop van jouw zaak is een belangrijke aanvulling bij je pensioen als zelfstandige. Brengt de verkoop van jouw zaak voldoende op  voor het behoud  van je huidige levensstijl? 

Bekijk ook de invalshoek van de koper: Brengt jouw onderneming voldoende op om de overnamesom in een redelijke termijn te kunnen aflossen?  en Waar zitten er nog  groeimogelijkheden?  

Waardebepaling 

Voordat je jouw bedrijf gaat verkopen is het van belang om de waarde te bepalen. Zorg voor een professionele waardebepaling en onderbouw de vraagprijs realistisch. Dit verbetert je onderhandelingspositie. En tenslotte is vertrouwen de essentiële basis van een bedrijfsovername. Ook al werd de waardebepaling uitgevoerd door een expert,  maak er een erezaak van om te begrijpen hoe de waardebepaling werd opgebouwd.

Ook indien er een kandidaat-koper aanklopt met  een voor jou niet te accepteren bod.  Wijs dit niet onmiddellijk af. Blijf rustig en vraag naar de onderbouwing. Zit  die logisch in elkaar? Is er bereidheid tot overleg? Zet de onderhandelingen dan voort en bespreek de bouwstenen die tot deze prijsbepaling hebben geleid.  

Kopers zullen bepalen wat ze bereid zijn te betalen op basis van  een veelvoud van de winst. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kunnen ze gebruik maken van EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) of meer waarschijnlijk voor de meeste kleine ondernemingen,  een veelvoud van de reële opbrengsten van uw zaak.

De reële opbrengsten zijn in principe al uw jaarlijkse winst verhoogd met alle andere voordelen. Deze voordelen kunnen zaken omvatten als uw verloning zaakvoerder, uw bedrijfswagen, privé - onkosten op de zaak   enz.

Jouw  vraagprijs is gebaseerd op de waarde je zaak. Dit kan op twee verschillende manieren uitgedrukt worden:

 1. Bij een aandelentransactie gaat het namelijk om de aandelenwaarde van de volledige vennootschap - Alle activa en alle passiva wisselen van eigenaar 
 2. Bij een overdracht handelsfonds  gaat het om de ondernemingswaarde. Enkel die elementen die nodig zijn om de handelszaak uit te baten gaan over. 

Lees hierover ook 3 voornaamste verschilpunten tussen overname aandelen of overname handelszaak.

Online waarderingstools

Het is niet eenvoudig om de waarde precies vast te stellen. Daarom wordt vaak ook wel gezegd dat de precieze waarde niet bestaat. Voor het berekenen van de waarde van een onderneming bestaan er verschillende waarderingsmethodes. Elke methode zal leiden tot een verschillend resultaat, soms met sterk verschillende uitkomsten. Het waarderen is namelijk geen exacte wetenschap.

1. online waarderingstool voor vennootschappen

De UNIZO Waarderingstool is een  ideaal gebruiksinstrument voor een eerste inschatting. De UNIZO Waarderingstool is een gratis te gebruiken tool, volgens verschillende gehanteerde waarderingsmethodes,  voor ondernemingen met een vennootschapsvorm. 

2. online waarderingstool voor eenmanszaken

Na de UNIZO online waarderingstool voor vennootschappen lanceerde  het VLAIO  een online tool voor eenmanszaken.  Met deze nieuwe, laagdrempelige tool kan je eveneens een eerste  inschatting maken van de waarde van je  zaak.

Hoe werken  deze tools?

Je kan zelf aan de slag met deze tools. Doorloop een reeks duidelijke schermen met vragen over jouw bedrijf. Op basis van die gegevens maakt de tool een eerste inschatting van de waarde van je onderneming. 

Meteen de waarde van jouw eenmanszaak berekenen? Ga aan de slag met de waarderingstool via vlaio.be/waarderingstool.

Webinar UNIZO Waarderingstool voor vennootschappen 

Probeer zelf de tool op: https://waarderingstool.unizo.be

Om u optimaal voor te bereiden op het gebruik van deze tool is het aangewezen dat je de jaarrekeningen vooraf alvast kritisch bekijkt en nadenkt over de toekomstvooruitzichten.

Klik voor meer uitleg bij deze tool  "Waarderingstool bedrijfsoverzicht: een inkijk in de achterliggende methodieken" Maak even tijd voor de verschillende video's en leer zo op uw eigen tempo inzicht te verwerven in de diverse  waarderingsmethodes.

Zoals eerder gezegd bestaan er talloze methodieken om de waarde van een onderneming te bepalen.

Al deze waarderingsmethodieken kan je opdelen in  3 basis uitgangspunten  

1. Wat zijn de bezittingen van jouw zaak?  = De substantiële of intrinsieke waarde 
De substantiële of intrinsieke waarde van een onderneming is gelijk aan de som van de huidige werkelijke waarde van elk bestanddeel ervan.  

Bij een eenmanszaak  zal men een staat moeten opmaken van de werkelijke waarde van alle bestanddelen van de zaak: voorraden, machines, meubilair,...
Voor een vennootschap baseert men zich op de balans. Na waardebepaling van de activa (gronden, machines, vorderingen,...) worden hiervan de schulden aan derden afgetrokken. Doorgaans worden de belangrijkste balansposten gecorrigeerd. Een bedrijfsgebouw kan, na een aantal jaren afschrijvingen, op de balans € 50.000 waard zijn, terwijl de werkelijke waarde, als gevolg van onder meer de stijgende vastgoedprijzen, veeleer in de buurt van € 100.000 zal liggen.

2. Wat brengt jouw zaak op? De rendementswaarde
Bij deze werkwijze is dus de winst uit het verleden van een onderneming het uitgangspunt.

Bij deze methode wordt nogal eens gebruik gemaakt van een aantal vuistregels om een eerste indicatie te verwerven. Dergelijke vuistregels zijn slechts een indicatie

 • 4  x de nettowinst.(of de som van de winst over de voorbije 4 boekjaren)
 • 0,3 x tot 1x de jaaromzet
 • 3 x tot 9x de EBITDA afhankelijk van de sector en de grootte van het bedrijf (zie hierover de jaarlijkse Vlerick M&A monitor)

 

De waarde van een onderneming wordt voornamelijk bepaald door haar toekomstig rendement en de vrije cashflow die rest na de normale (vervangings)investeringen.   Naast het rendement is de intrinsieke waarde ook van belang.  Dit is het eigen vermogen van de onderneming gecorrigeerd met de meer- of minwaarde op de activa van de onderneming.

Vuistregel: met de toekomstige  vrije cashflow moet je de overnameprijs kunnen terugverdienen op een periode van 5 tot 7 jaar.  Let op bij een substantieel aandeel onroerend goed  in de onderneming gelden andere regels.

3. Welke opbrengsten zal jouw zaak opleveren in de toekomst?  

Bij deze werkwijze zijn de resultaten  (correcter de netto kasstromen) in de toekomst het uitgangspunt.
De waarde van een onderneming kan worden bepaald op basis van de geldstroombenadering, bekend als de 'discounted cashflowmethode'. Deze methode is gebaseerd op de toekomstige netto kasstromen. Dus op een prognose voor de komende 3 tot 5 jaar. Bij deze methode wordt de toekomstige prestatie van de onderneming ingeschat, wat in theorie het meest correcte beeld van de waarde van de onderneming zou moeten opleveren. 

Besluit
De hierboven geschetste methodes geven u een idee van de verscheidenheid aan berekeningswijzen en gehanteerde principes.

Vaak wordt voorgesteld te werken met een of andere vorm van combinatie van methodes. Of een bepaalde waardebepaling geschikt is of niet zal geval per geval moeten bekeken worden. Het blijft meestal een complexe zaak en afhankelijk van het beoogde doel, doet u best een beroep op deskundige adviseur.

Als je de waarde van je bedrijf correct wil inschatten, laat je je het best adviseren door experts. De kmo-adviseur gebruikt daarvoor uiteenlopende waarderingsmethoden. Je krijgt van hem een duidelijk inzicht in de waardebepaling van je onderneming, en een gepersonaliseerde toelichting.

Op basis van eeen professioneel onderbouwde waardebepaling kan je:

 • tijdig de voorbereidingen treffen om je onderneming overnamerijp te maken
 • bij de prijsonderhandelingen beter gewapend gesprekken voeren met de overnemer
 • een realistische prijs uitwerken bij een familiale overdracht

Het gespecialiseerde kmo-advies is een contractuele en betalende service. De kmo-adviseur geeft je in klare taal, zonder vakjargon, een duidelijke kijk op de waardebepaling van uw  onderneming. 

Klik hier voor aanvraag waardebepaling KMO

 

Wens je meer begeleiding en advies  bij de verkoop van je zaak?

Ontdek ons begeleidingstraject UNIZO Bedrijfsoverdracht: Advies op maat voor overlaters van een kleine onderneming.

Overnamemarkt en haar partners adviseren je bij de start, basisanalyse en waardebepaling  tot de ‘matching’ van jouw onderneming met een geschikte overnemer. Externe koper of familiaal.

Klik hier voor meer informatie over het begeleidingstraject "Advies op maat voor overlaters van een kleine onderneming"

We herhalen onze  tip: Zorg dat je een goed inzicht verwerft in de elementen die de waarde van jouw onderneming bepalen. Zo kan je werken aan een verhoging van  de waarde van je onderneming en  sta je sterk in je schoenen bij een latere overnameonderhandelingen. 

NIEUW Advies op maat voor KOPERS

Bij iedere overname stellen kandidaat-kopers zich  volgende 3 vragen :

 1. Betaal ik niet teveel voor deze overname?
 2. Hoe kan de overnameprijs  gefinancierd worden?
 3. Zitten er geen  “lijken in de kast”?

U krijgt van Overnamemarkt en haar partners onafhankelijk en professioneel advies,  bij elke stap neemt u de beslissing.
Het einddoel van dit  begeleidingstraject is niet de transactie, maar een onderbouwd adviesrapport van 3 domeinexpertises : toetsing waardebepaling, financieringsmix en  due diligence  op maat van een kleine onderneming.

 

Klik hier voor meer informatie over het begeleidingstraject "Advies op maat voor KOPERS van een kleine onderneming"

 

Ontvang iedere maand nieuwe tips en advies

Contacteer:

Guido Seghers

 

Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

Willebroekkaai 37:

1000 Brussel

02 212 25 82

0495 59 81 19

unizo ondernemerslijn 02 21 22 678

 

 

Hoe de overnameprijs van mijn bedrijf bepalen?