Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Waardebepaling KMO: EBIT en EBITDA ? Vaak gebruikt bij overnameonderhandelingen, wat is hun concrete betekenis?

EBIT staat voor Earnings Before Interest and Taxes, of in het Nederlands Inkomsten vóór interesten en belastingen.

EBITDA gaat nog iets verder en neemt er Depreciation and Amortization bij. In het Nederlands voluit (Inkomsten vóór interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) .

Beide begrippen zijn maatstaven om de winstgevendheid of performantie van een onderneming weer te geven. Daarnaast worden ze dikwijls gebruikt bij overnameonderhandelingen.

De concepten EBIT en EBITDA werden populair in de jaren tachtig, een periode waarin er veel leveraged buyouts plaatsvonden. Een leveraged buy-out is een financieringsmethode waarbij de overname van een bedrijf voornamelijk berust op geleend geld, dat later door het overgenomen bedrijf moet worden terugbetaald. De activa van het overgenomen bedrijf worden als onderpand bij de lening gebruikt. In die tijd werden EBIT en EBITDA gezien als maatstaven voor de mate waarin de onderneming haar schulden zou kunnen afbetalen. Na verloop van tijd werd EBITDA populair in kapitaalsintensieve sectoren waarin activa over een lange periode worden afgeschreven.

Eenduidige interpretatie
In de Belgische jaarrekening komen deze begrippen niet voor, waardoor er wel eens interpretatieproblemen zijn over wat men onder EBIT en EBITDA moet verstaan. Ook zijn er wereldwijd geen officiële regels die de exacte omschrijving van EBIT en EBITDA vastleggen.

Aan die interpretatiemoeilijkheden wilde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) iets doen. De CBN is een Belgisch adviesorgaan dat moeilijke boekingen interpreteert en becommentarieert als leidraad voor boekhoudkundige experten; ze werkte een technische nota uit waarin zij EBIT en EBITDA definieert op basis van het Belgische jaarrekeningschema.

EBIT kan worden gelijkgesteld met de ‘operationele winst of verlies’. Dit is de winst vóór financiële opbrengsten en kosten, en vóór belastingen. Men zet dus tussen haakjes of de onderneming veel of weinig schulden heeft en bijgevolg veel of weinig intresten betaalt. De belastingdruk speelt evenmin mee.

EBITDA gaat nog een stapje verder en houdt evenmin rekening met kosten die geen uitgaven zijn (de zgn. niet-kaselementen), namelijk afschrijvingen en waardeverminderingen.

Welk nut?
EBIT en EBITDA kunnen interessant zijn om bedrijven te vergelijken. Hoe scoort het ene bedrijf ten opzichte van het andere bedrijf binnen dezelfde sector? Door van diverse bedrijven uit dezelfde sector de EBITDA te berekenen, kunnen ondernemingen beter met elkaar vergeleken worden.

Verder beschouwen de voorstanders EBITDA als een snelle manier om de kredietwaardigheid van ondernemingen te bepalen. Tevens geeft dit – volgens de voorstanders – een goed beeld van het capaciteit van het bedrijf om kasmiddelen te genereren.

Criticasters vinden echter het hanteren van EBITDA veel te kortzichtig om een bedrijf te waarderen. Zo zijn er grote verschillen tussen bedrijven al naargelang hun vestiging en de belastingdruk. Zij noemen EBITDA ook wel het resultaat voordat de cijfers worden meegerekend die er toe doen. De winstgevendheid is niet uit de EBITDA af te leiden en EBITDA geeft bovendien een vertekend beeld van de kasstromen omdat belastingen en interesten ook tot kasbewegingen veroorzaken. EBITDA meet winst ook onzuiver omdat vermogen kosten met zich meebrengt en activa op een gegeven moment moeten worden vernieuwd. EBITDA houdt hiermee geen rekening.

Omzichtigheid nodig
Het mag dus duidelijk zijn dat je omzichtigheid aan de dag moet gelegd wanneer er  over EBIT en EBITDA wordt gesproken. Ze kunnen een eerste indicatie geven over de winstgevendheid van een bedrijf, maar houden geen rekening met belastingen en interesten, noch met de uitgaande kasstroom die gepaard gaat met (vervangings)investeringen.

------------------------

Schematisch kun je EBITDA en EBIT als volgt situeren in de resultatenrekening :

Omzet
- min Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
= brutowinst

- min Diensten en diverse goederen
= toegevoegde waarde

- min Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen; andere kosten en opbrengsten
= EBITDA (of operationele kasstroom of bedrijfskasstroom)

- min Afschrijvingen en waardeverminderingen
= EBIT (of operationeel resultaat of bedrijfswinst)

+ Plus of - min Financiële opbrengsten en kosten
= Winst vóór belastingen

- min Belastingen
= nettowinst
------------------------

De auteur van dit artikel Geert Van Rysseghem geeft in UNIZO’s Ondernemersacademie de workshop Financieel management voor uw KMO.

Meer informatie en inschrijving 

 

Waardebepaling KMO: EBIT en EBITDA komt ook aan bod bij UNIZO’s Ondernemersacademie  workshops Masterclass Bedrijfsoverdracht in 12 stappen

Meer informatie en inschrijving 

 

 

 

Ontvang iedere maand nieuwe tips en advies

Contacteer:

Guido Seghers

 

Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

Willebroekkaai 37

1000 Brussel

02 212 25 82

0495 59 81 19

guido.seghers@overnamemarkt.be

 

Waardebepaling KMO: EBIT en EBITDA ? Vaak gebruikt bij overnameonderhandelingen, wat is hun concrete betekenis?