Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Waar moet ik op letten bij overname bedrijf? Bedrijfsoverdracht en de BTW

Fiscaliteit bedrijfsovername : Gaat het om een vennootschap of een eenmanszaak?

Vennootschap:

  • Overdracht aandelen: Er is geen btw verschuldigd op  de verkoopprijs van de aandelen. 

Nav de overdacht van aandelen is er geen wijziging aan de Btw-plichten van de vennootschap.  Alle Btw-rechten en plichten van de vennootschap blijven ongewijzigd behouden. 

  • Overdracht handelszaak: overdracht "algemeenheid van goederen" of een "bedrijfstak" is  de  vrij van btw. Om van dit vrijstellingsregime te kunnen genieten, moet de overnemer van de algemeenheid van goederen of de bedrijfstak, een btw-plichtige zijn die de economische activiteit verderzet (onder zijn bestaand Btw-nummer).
  • Indien de overnemer een starter is, dient een nieuw Btw-nummer te worden aangevraagd.

Eenmanszaak: zelfde BTW - regeling als bij overdracht handelszaak bij vennootschap

Lopende BTW - verplichtingen van de overgedragen handelszaak 

De  overlater  moet een specifiek attest of certificaat voorleggen aan de overnemer dat  bevestigt  dat er geen Btw-schuld verschuldigd is op het moment van de bedrijfsoverdracht.

Attest geen Btw-schulden (bij ontvanger van BTW - Artikel 93undecies WBTW)- voorbeeld aanvraagformulier

 

Bij overname van een handelsfonds is het noodzakelijk zekerheid te verwerven over het feit of de overlater steeds zijn fiscale en/of sociale schulden dus niet enkel BTW, ook directe belastingen, sociale bijdragen, RSZ en VlaBel (Vlaamse Belastingdienst) voldaan heeft en er m.a.w. geen openstaande vorderingen zijn bij de betrokken administraties.

Indien de overlater nog fiscale en/of sociale schulden heeft op het moment van de overdracht, en indien de overnameprijs al geheel of gedeeltelijk aan hem betaald is, loopt de overnemer het risico deze fiscale en/of sociale schulden van de overlater te moeten betalen (met als maximum het bedrag dat al aan de overlater betaald werd voor de overname van het handelsfonds).
De overnemer riskeert met andere woorden om de overnameprijs "2 keer" te moeten betalen!

Daarom moet  de overlater van een handelszaak 5 (vijf) attesten of certificaten voorleggen die aantonen dat fiscale/sociale verplichtingen werden voldaan.

Aanvragen dienen te gebeuren bij volgende instanties:

1. Attest geen belastingschulden (op te vragen bij de ontvanger van belastingen - Artikel 442bis WIB92; (belasting federaal) - voorbeeld aanvraagformulier

2. Attest geen RSZ schulden m.b.t tewerkgesteld personeel (bij de RSZ - Artikel 41quinquies RSZ-wet van 27 juni 1969) voorbeeld aanvraagformulier

3. Attest geen openstaande sociale bijdragen als zelfstandige (bij uw sociaal verzekeringsfonds - Artikel 16ter KB nr. 38 van 27 juni 1967 sociaal statuut de zelfstandigen) voorbeeld aanvraagformulier Liantis

4. Attest geen openstaande belastingschulden bij de Vlaamse Belastingadministratie. Artikel 3.12.1.0.14 Vlaamse Codex Fiscaliteit (belasting Vlaamse Gewest) voorbeeld aanvraagformulier

Opgelet :  de overnemer dient een kopie van  elk van de 5 certificaten, samen
met een eensluidende kopie van de overname-overeenkomst van het handelsfonds te sturen aan de respectievelijke ontvangers, bevoegd voor de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de overlater, evenals aan het Sociaal Verzekeringsfonds, de instantie belast met het innen van de RSZ-bijdragen en de Vlaamse Belastingdienst bevoegd voor zijn woon- of vestigingsplaats.

Aandacht :  de overnemer dient een kopie van de verstuurde documenten en het bewijs van de aangetekende verzending te bewaren.  Deze documenten wellicht ook worden opgevraagd door de bank die de overname financiert 

 

Aanvulling door Marc Moerman - via Linked IN 29/12/2020


(bijgewerkt)
De uitleg voor de voortzetting van een éénmanszaak kan nog vervolledigd worden indien het een voortzetting betreft door de voorheen meewerkende echtgeno(o)t(e), wettelijk samenlevende of weduw(naar)(e) van de betreffende gepensioneerde of gestorven zelfstandige, want die moet wel een nieuw BTW-nummer aanvragen, en moet bij mijn weten geen attesten kunnen voorleggen van eventuele schulden, gezien die schulden automatisch worden overgenomen ingevolge die voortzetting van de handelszaak, die in feite geen echte overname betreft.
De voortzetting van een handelszaak door kinderen van de gepensioneerde of gestorven zelfstandige is dan wel te beschouwen als de overdracht van een handelszaak.

Klik hier naar de website van fisconet My MinFIN

 

 

Ontvang iedere maand nieuwe tips en advies over bedrijfsoverdracht

 

Guido Seghers

 

Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

Willebroekkaai 37:

1000 Brussel

02 212 25 82

0495 59 81 19

unizo ondernemerslijn 02 21 22 678

 

 

 

 

Waar moet ik op letten bij overname bedrijf? Bedrijfsoverdracht en de BTW