Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Betalingsuitstel van ondernemingskrediet nav de coronacrisis - Bron: Febelfin

Bent u ondernemer ? Ondervindt u  moeilijkheden om vervaldagen te respecteren?

U kan  bij uw bank vragen om betalingsuitstel (en ook overbruggingskrediet) volgens Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten (Bron: Febelfin)

UPDATE 9 december 2020

Tweede Charter
betalingsuitstel
ondernemingskredieten

betalingsuitstel van het ondernemingskrediet  kan worden aangevraagd voor vervaldagen in januari, februari en maart 2021 tot uiterlijk 31 maart 2021.

Belangrijk: het toegekende betalingsuitstel kan, in het kader van het eerste en tweede charter, samen nooit meer dan 9 maanden bedragen.

Betalingsuitstel van ondernemingskrediet: 4 principes op een rij
Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar ondernemingskrediet. Wij lijsten hier alle details op over dit betalingsuitstel.

1) Wat?
Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet, in het kader van het Tweede Charter n.a.v. de coronacrisis, houdt in dat de onderneming / organisatie tot uiterlijk 31 maart 2021 geen aflossingen van kapitaal moet doen. De interesten blijven wel verschuldigd. In totaal mag het toegekende betalingsuitstel voor een ondernemingskrediet, in het kader van het Eerste en Tweede Charter, samen nooit meer dan 9 maanden bedragen.

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de looptijd van een krediet zal maximaal 3 maanden langer zijn.

Betalingsuitstel werkt niet met terugwerkende kracht. Je kan dus enkel betalingsuitstel krijgen voor nog toekomstige vervaldagen in januari, februari of maart 2021.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

2) Wie?
Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

De onderneming / organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:
de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;
er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.
De onderneming / organisatie is vast gevestigd in België.
De onderneming / organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 september 2020 of de onderneming / organisatie had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 30 september 2020. Uitstellen van betaling (bv. BTW, sociale bijdragen, Eerste Charter) die werden toegekend als coronasteunmaatregel worden niet als achterstallen beschouwd.
De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020 (betalingsuitstel i.h.k.v. het Eerste Charter wordt niet beschouwd als een inbreuk op de contractuele kredietverplichtingen) en doorliep geen actieve kredietherstructurering voorafgaand aan 31 augustus 2020.
Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.

3) Welke kredieten?
Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:

kredieten met een vast aflossingsplan
kaskredieten
vaste voorschotten
Een betalingsuitstel kan enkel worden aangevraagd voor kredieten die werden toegekend voor 1 april 2020.

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming / organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

4) Wanneer?
Aanvragen tot betalingsuitstel kunnen enkel worden ingediend voor vervaldagen in januari, februari of maart 2021. Dit betekent dat de betalingsuitstellen uiterlijk tot 31 maart 2021 lopen.
Een onderneming/ organisatie kan in totaal nooit meer dan 9 maanden betalingsuitstel van een krediet krijgen, ongeacht of dat uitstel werd toegekend in het kader van het eerste of Tweede Charter.
De aanvragen voor het betalingsuitstel dienen tijdig te gebeuren en uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet.
Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige vervaldagen in januari, februari of maart 2021.
 

 

Oorsponkelijke tekst

Garantieregeling ondernemingskredieten en betalingsuitstel (coronacrisis)

  Ondernemingen en vzw's kunnen tot eind 2020 een beroep doen op de federale garantieregeling voor nieuwe kredieten (looptijd ≤ 1 j). Deze waarborgregeling geldt ook kmo-kredieten met een looptijd van meer dan 1 tot 3 jaar. Daarnaast kon er een betalingsuitstel (van 6 maand) van kapitaalaflossingen worden gevraagd tot eind 2020. Aanvragen kon tot 20 september. 

  Wijziging 

  Het betalingsuitstel in het kader van het ‘Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten’  kon worden aangevraagd tot uiterlijk 20 september 2020. Het betalingsuitstel kan uiterlijk tot 31 december 2020 lopen. De minister van financiën is in overleg met de financiële sector over mogelijke oplossingen die na 31 december 2020 kunnen worden geboden aan gezonde ondernemingen, geïmpacteerd door de coronacrisis. In tussentijd kunnen ondernemingen steeds terecht bij hun bank om samen tot de meest passende oplossing voor hun situatie te komen. Dat kan een uitstel van betaling zijn, maar er zijn ook andere oplossingen op maat mogelijk.

4 principes op een rij:

1) WAT ? gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal (wel interesten; geen kosten)

2) WIE? Kredietnemers met betalingsproblemen door de coronacrisis; gevestigd in België; zonder  achterstal op hun lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 (...) bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan (...) niet in actieve kredietherstructurering.

3) WELKE KREDIETEN? kredieten met vast aflossingsplan, kaskrediet of vaste voorschotten

4)TOT WANNEER? tot uiterlijk 31 oktober 2020

Wanneer aanvragen? : uiterlijk één week voor vervaldag

 

 

 

Lees hier het volledige bericht van FEBELFIN

Vragen an antwoorden FEBELFIN

Betalingsuitstel van ondernemingskrediet nav de coronacrisis - Bron: Febelfin