Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Waarop letten als u een bedrijfsgebouw, kantoor of bedrijfsterrein koopt

Ondernemers die willen uitbreiden of zich willen vestigen op een nieuwe locatie moeten vaak snel handelen en snel beslissen. Een bedrijfsgebouw, kantoor of loods kopen is complex. Het is van belang om een aantal zaken niet over het hoofd te zien vooraleer over te gaan tot aankoop van een bedrijfsgebouw of wanneer u een bedrijfsterrein koopt. U doet er goed aan zich terdege te informeren bij de diensten voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (Ruimtelijke ordening Vlaanderen), alvorens een gebouw of een stuk grond aan te kopen.

Bij het aanvragen van een milieu- of stedenbouwkundige vergunning voor de aankoop van een bedrijfsgebouw, kantoor of loods kunnen er meer verrassingen dan u vermoedt optreden. Informeer daarom voor het te laat is. Wacht niet tot bij de aanvraag van een vergunning, maar win ruim vooraf informatie in.

Op Overnamemarkt worden honderden bedrijfsgebouwen, terreinen en kantoren te koop aangeboden. Klik hier voor een overzicht van al het te koop  en te huur aangeboden bedrijfsvastgoed.

Deze checklist bij aankoop van een bedrijfsgebouw, een kantoor of bedrijfsterrein is  alvast een leidraad die u heel wat problemen kan besparen.

 1. Ligt het perceel grond in de juiste zone: bv. KMO-zone voor ambachtelijke activiteiten?
 2. Is er een onteigeningsplan waarin het perceel opgenomen is?
 3. Ligt het perceel in een verkaveling? Is deze vervallen of niet?
 4. Gelden er erfdienstbaarheden op het perceel?
 5. Geldt er een rooilijnplan op het perceel?
 6. Wat zijn de geldende verbods- en afstandsregels tot de perceelsgrenzen voor het optrekken van een gebouw op het perceel?
 7. Zijn er Habitat- of Vogelrichtlijngebieden (Natura 2000-gebieden) in de buurt die bouwmogelijkheden en/of bedrijfsexploitatie op die locatie zouden kunnen bemoeilijken?
 8. Zijn er provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen die beperkend zijn?
 9. Is er risico op wateroverlast? Kan een vergunningsaanvraag met gunstig gevolg de “watertoets” doorstaan?
 10. Zijn er beperkingen te verwachten vanuit onroerend erfgoed (bouwkundig erfgoed, Monumenten, Landschappen, beschermde dorpsgezichten…)?
 11. Zijn voor die locatie eventuele archeologische vooronderzoeken vereist?
 12. Is het gebouw volledig vergund?
 13. Is het gebouw ook vergund voor de functie (handel, ambachtelijke activiteit, recreatie….) die het voor u moet vervullen?
 14. Zijn alle verharde oppervlaktes (parkings, stapelplaatsen…) correct en volledig vergund?
 15. Zijn alle constructies en (ondergrondse) tanks (bv. voor stookolie of diesel) op het terrein vergund?

TIP
Wilt u informatie op maat, en die ook schriftelijk bevestigd zien, vraag dan best een stedenbouwkundig attest aan bij uw gemeente- of stadsbestuur.
Zo hebt u met een minimum aan kosten al heel wat informatie over de bouwmogelijkheden, zelfs als u nog geen eigenaar bent.

Meer weten over vergunningen? In de praktische on line gids Vergunningen van UNIZO vindt u deze en nog veel meer andere tips en tools over stedenbouwkundige en milieuvergunningen voor ondernemers. Kijk op www.unizo.be/adviesgidsen.

Klik hier voor meer informatie om uw eigen bedrijfsgebouw, kantoor, magazijn of terrein te koop aan te bieden op Overnamemarkt.

Waarop letten als u een bedrijfsgebouw, kantoor of bedrijfsterrein koopt