Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Modeltekst (eenzijdige) Geheimhoudingsverklaring of in het Engels : Non Disclosure Agreement - NDA

Geheimhoudingsverklaring

1. Hierbij bevestigen wij u dat alle informatie aangaande de mogelijke overdracht van het handelsfonds (activa) dan wel de aandelen van de vennootschap “X” (“Project ___”), die wij in welke vorm dan ook hebben of zullen ontvangen van of in naam van de overdragende vennootschap, met inbegrip van de informatie bekomen gedurende eventuele bezoeken of gesprekken met de vertegenwoordigers van de vennootschap (hierna de "Informatie" genoemd) strikt vertrouwelijk is.

2. Wij verbinden ons ertoe ten opzichte van de overdragende vennootschap en haar aandeelhouders:
2.1.  de Informatie evenals het bestaan van het Project zelf, als strikt persoonlijk en vertrouwelijk te behandelen en alle maatregelen te treffen om deze strikte vertrouwelijkheid te behouden;
2.2.  geen enkel commercieel of financieel voordeel na te streven uit hoofde van het verkrijgen van de Informatie, behoudens het verwezenlijken van het project, en de-ze uitsluitend te gebruiken voor de analyse ervan;
2.3.  noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks contact op te nemen met de overdragende vennootschap of haar aandeelhouders, directie, personeel, leveranciers of klanten, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van [Overnamemarkt] (hier-na “Overnamemarkt”);
2.4.  noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks de Informatie of delen ervan beschikbaar te stellen aan enig persoon, behalve:
2.4.1. aan die directie- of personeelsleden van onze vennootschap die direct betrokken zijn bij de beoordeling van het project;
2.4.2. aan onze professionele adviseurs die dit nodig hebben om hun diensten leve-ren in het kader van het project;
voor dewelke wij ons bij dezen sterk maken dat zij de termen van deze Geheimhoudingsverklaring volledig zullen naleven;
2.5.  bij het beëindigen van de gesprekken alle vertrouwelijke Informatie terug te zenden naar [Overnamemarkt] en alle kopieën, onder welke vorm dan ook, te vernietigen en de vernietiging schriftelijk te bevestigen.
2.6.  geen enkel directie-, personeelslid, klant of enige andere derde die in relatie staat tot de overdragende vennootschap of tot haar verbonden ondernemingen te benaderen met het oog of met als gevolg deze af te werven.


3. Deze verbintenis geldt niet voor Informatie die:
3.1.  zonder enige actie van onzentwege openbaar is of wordt;
3.2.  door ons werd of zal worden ontwikkeld zonder op eender welke manier gebruik te maken van de Informatie;
3.3.  dient openbaar gemaakt te worden bij wet, bij regulatieve instantie of rechtbank;
3.4.  in ons bezit was voor het ondertekenen van deze Geheimhoudingsverklaring anders dan via [Overnamemarkt];
3.5.  overgedragen, gebruikt of gepubliceerd wordt na voorafgaande schriftelijke goed-keuring door de overdragende vennootschap, haar aandeelhouders of [Overnamemarkt].

4. Wij erkennen en bevestigen bovendien uitdrukkelijk dat:
4.1.  geen enkele betrokken partij (inclusief de overdragende vennootschap, haar aandeelhouders en [Overnamemarkt]) enige verplichting heeft om enig voorstel te aanvaarden dat gedurende de onderhandelingen geformuleerd wordt;
4.2.  de Informatie niet beschouwd kan worden als een aanbod of als basis voor enige overeenkomst, tenzij zulks uitdrukkelijk vermeld wordt;
4.3.  wij als geïnteresseerde kandidaat-koper zelf de nodige onderzoekingen dienen uit te voeren op basis waarvan wij eventueel een overeenkomst aan zouden gaan.
4.4.  noch [Overnamemarkt], noch de betrokken overdragende vennootschap, haar aandeelhouders, directie, personeel en andere adviseurs aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de inhoud of de volledigheid van de Informatie;

5. Wij erkennen dat iedere inbreuk op deze Geheimhoudingsverklaring door ons schade berokkent aan de overdragende vennootschap. In geval van schending zal daarom aan de vennootschap een forfaitaire ver-goeding ten belope van vijf duizend (5.000,00) euro per inbreuk ten titel van schadevergoeding verschuldigd zijn, zulks onder voorbehoud van het recht van de vennootschap om een hogere schadevergoeding te vorderen, in de mate dat het bestaan van een grotere schade wordt bewezen.

6. Wij bevestigen dat wij voor eigen rekening handelen, en niet als agent of makelaar voor een derde partij.

7. Deze Geheimhoudingsverklaring neemt een aanvang op het moment van ondertekening en heeft een geldigheidsduur van twee jaar, te rekenen vanaf het einde van de gesprekken, ongeacht of een akkoord bereikt wordt over het Project. De Geheimhoudingsverklaring is onderworpen aan Belgisch recht. De recht-banken van Brussel zijn exclusief bevoegd ingeval van geschillen over de interpretatie en uitvoering van deze Geheimhoudingsverklaring.


Vennootschap: 
Naam: 
Functie: 
Datum: 

__________________________
Handtekening(en) rechtsgeldige 
vertegenwoordigers

Modeltekst (eenzijdige) Geheimhoudingsverklaring of in het Engels : Non Disclosure Agreement -  NDA