Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

OVERDRACHT VAN UW KMO AAN UW WERKNEMERS (Auteur: Carl Pitchford - Exposé Transeo Summer Summit)

Dit is een korte praktische gids voor KMO-eigenaren die hun zakelijke erfenis willen overdragen aan hun werknemers. De onderstaande informatie is gebaseerd op een recent seminar en casestudy-presentatie aan de TRANSEO-leden tijdens hun jaarlijkse Summer Summit in Genval.

Wat is eigenaarschap door werknemers?
Eigenaarschap door werknemers is een bedrijfsmodel waarbij de werknemers van een bedrijf het bedrijf waar ze voor werken beheren en bezitten. In plaats van traditionele hiërarchische structuren, waar eigendom en besluitvorming geconcentreerd zijn in de handen van de eigenaar(s), verdeelt eigenaarschap door werknemers eigendom en invloed onder de werknemers.

In het snel veranderende zakelijke landschap van vandaag wint eigenaarschap door werknemers terrein als een progressieve en sociaal verantwoorde benadering van bedrijfsvoering. Eigenaarschap door werknemers verandert fundamenteel de manier waarop bedrijven zijn gestructureerd en geëxploiteerd, met als primair doel het omarmen van een rechtvaardiger en duurzamer werkomgeving.

Wat zijn de voordelen?

Empowerment: Een van de belangrijkste voordelen van eigenaarschap door werknemers is de empowerment die het werknemers biedt. Door het delen van eigendom en potentiële winsten van het bedrijf, hebben werknemers de mogelijkheid om betrokken te zijn bij het succes van het bedrijf. Dit bevordert een sterk gevoel van betrokkenheid en motivatie, aangezien hun inspanningen direct van invloed zijn op hun financiële welzijn.

Verhoogde arbeidstevredenheid: Wanneer werknemers een stem hebben in de beslissingen die hun werk beïnvloeden, zijn ze doorgaans meer betrokken en tevreden met hun baan. Dit kan resulteren in lagere personeelsverloopcijfers en verhoogde productiviteit. De structuur van eigenaarschap door werknemers bevordert een cultuur van samenwerking en teamwerk, wat leidt tot een positieve werkomgeving.

Herverdeling van rijkdom: Eigenaarschap door werknemers draagt bij aan de herverdeling van rijkdom door inkomensongelijkheid te verminderen. Het zorgt voor een eerlijke verdeling van winsten onder de werknemers en verkleint de kloof tussen topmanagers en werknemers in de frontlinie.

Innovatie en aanpassingsvermogen: Mede-eigenaren hebben een groot belang bij het langetermijnsucces van het bedrijf. Dit leidt vaak tot een cultuur van innovatie en aanpassingsvermogen, omdat werknemers meer geneigd zijn creatief te denken en te investeren in de toekomst van het bedrijf.

Duurzame bedrijfspraktijk: Werknemers hebben de neiging een duurzamere en ethischere benadering van bedrijfsvoering te hebben. De focus op langetermijn levensvatbaarheid, sociale verantwoordelijkheid en gedeelde besluitvorming bevordert milieubewuste en sociaal verantwoorde praktijken.

Wat is de verwachte maatschappelijke impact?

Gemeenschapsvorming: Eigenaarschap door werknemers bevordert een sterk gemeenschapsgevoel binnen de werkplek. Werknemers werken samen, nemen collectieve beslissingen en bouwen een gedeelde visie voor het bedrijf. Dit gevoel van saamhorigheid strekt zich uit buiten de werkplek en kan leiden tot sterkere, hechtere gemeenschappen.

Verbeterde levenskwaliteit: Met een gevoel van eigenaarschap in het succes van het bedrijf, genieten werknemers vaak van een verbeterde levenskwaliteit. Dit omvat betere lonen, werkzekerheid en toegang tot voordelen zoals gezondheidszorg en pensioenregelingen.

Lokale economische ontwikkeling: Eigenaarschap door werknemers kan de lokale economische ontwikkeling stimuleren door winsten en besluitvorming binnen de gemeenschap te houden, vooral als het bedrijf een dienst verleent of producten lokaal verkoopt. Dit kan leiden tot de creatie van veerkrachtigere en duurzamere lokale economieën.

Conclusie:

Eigenaarschap door werknemers is niet alleen een bedrijfsmodel; het is een transformatieve benadering die een significante impact heeft op werknemers en de samenleving. Door werknemers te empoweren, inkomensongelijkheid te verminderen en democratische waarden te promoten, kunnen KMO's bijdragen aan een rechtvaardigere en duurzamere wereld en een helderdere, welvarender toekomst.

Voor meer informatie of een eerste gesprek, neem gerust contact op.

Carl Pitchford

carl.pitchford@skynet.be

Kantoor: 058 52 00 94

GSM: 0473 483 638

Link naar versie in het Frans

Hieronder oorspronkelijke tekst in het Engels:

TRANSFERRING YOUR SME BUSINESS TO YOUR EMPLOYEES

This is a short practical guide for those SME business owners looking to transfer their business legacy to their employees.
The information below is based on a recent seminar and cases study event delivered for TRANSEO members at their annual Summer Summit.

What is employee ownership?
Employee Ownership is a business model in which the employees of a business manage and own the very business they work for. Instead of traditional hierarchical structures, where ownership and decision-making are concentrated in the hands of the owner(s), employee ownership distributes ownership and influence among the employees.


In today's rapidly evolving business landscape, employee ownership is gaining traction as a progressive and socially responsible approach to running a business. Employee ownership fundamentally changes the way businesses are structured and operated, with the primary aim of embracing a more equitable and sustainable work environment.

What are the benefits?

Empowerment: One of the most significant benefits of employee ownership is the empowerment it provides employees. By sharing in the ownership and potential profits of the company, employees have the opportunity to engage in the success of the business. This promotes a keen sense of commitment and motivation, as their efforts directly impact their financial well-being.

Increased Job Satisfaction: When employees have a say in the decisions that affect their work, they tend to be more engaged and satisfied with their jobs. This can result in lower churn rates and increased productivity. The employee ownership structure encourages a culture of collaboration and teamwork, leading to a positive working environment.

Wealth Redistribution: Employee ownership contributes to wealth redistribution by reducing income inequality. It allows for a fair distribution of profits among workers and reduces the gap between top executives and frontline employees.

Innovation and Adaptability: Co-owners have a vested interest in the company's long-term success. This often leads to a culture of innovation and adaptability as employees are more inclined to think creatively and invest in the company's future.

Sustainable Business Practices: Employees tend to have a more sustainable and ethical approach to business. The focus on long-term viability, social responsibility, and shared decision-making promotes environmentally and socially conscious practices.

What is the expected social impact?

Community Building: Employee ownership encourages a strong sense of community within the workplace. Workers collaborate, make collective decisions, and build a shared vision for the company. This sense of belonging extends beyond the workplace and can lead to stronger, more tightly knit communities.

Improved Quality of Life: With a sense of ownership in the company's success, employees often enjoy an improved quality of life. This includes better wages, job security, and access to benefits such as healthcare and retirement plans.

Local Economic Development: Employee ownership can stimulate local economic development by keeping profits and decision-making within the community. Especially if the company provides a service or sells products locally. This can lead to the creation of more resilient and sustainable local economies.

Conclusion:

Employee ownership is not just a business model; it is a transformative approach that has a significant impact on employees and society. By empowering employees, reducing income inequality, and promoting democratic values, SMEs can contribute to a more equitable and sustainable world and a brighter, more prosperous future.


For further information or an initial discussion, please feel free to reach out.

Carl Pitchford

carl.pitchford@skynet.be

Office: 058 52 00 94

GSM: 0473 483 638

 

OVERDRACHT VAN UW KMO AAN UW WERKNEMERS (Auteur: Carl Pitchford - Exposé Transeo Summer Summit)