Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Een bedrijf verkopen of kopen: hoe bepaal je de juiste waarde? (Bron: SBB Accountants & Adviseurs)

Om tot een faire overnameprijs te komen, is het belangrijk de geschatte waarde van een onderneming te kennen. Ondernemingen waarderen is echter geen klein bier. Wij zetten de belangrijkste waarderingsmethodes op een rij.


Waarde versus prijs


‘Wat is een onderneming waard?’, het is dé hamvraag bij elke bedrijfsoverdracht. Maar net als bij vele andere transacties is er een verschil tussen waarde en prijs. De waarde is het resultaat van een berekening op basis van één of meerdere waarderingsmethodes. De prijs is wat de koper bereid is te betalen.


Vier redenen waarom prijs en waarde vaak van elkaar verschillen

  • 1. De wet van vraag en aanbod: hoe schaarser je product, hoe groter de vraag, hoe hoger de prijs. 
  • 2. Je onderhandelingspositie: ben je de biedende of de vragende partij? Binnen welke tijdspanne moet de verkoop beklonken zijn? Hoe sneller het moet gaan, hoe zwakker je positie om de gewenste prijs te negotiëren.
  • 3. Verwachte synergievoordelen: zoals kostenbesparingen of extra omzet als gevolg van de overname.
  • 4. Subjectieve factoren en emoties: persoonlijke doelstellingen van bedrijfsleiders, familiale belangen of een opbod tussen concurrenten kunnen een grote invloed hebben.
  • Hoe bereken je de waarde?

Om een juiste inschatting te maken van de waarde van je onderneming bestaan er verschillende waarderingsmethoden, die elk vertrekken vanuit een andere invalshoek: het vermogen, de opbrengsten van je onderneming of een marktgerichte vergelijking. Het komt erop aan in elke situatie te bekijken welke benadering de beste is en vaak worden verschillende methodes gecombineerd. Elke methode levert een andere waarde op. Het is niet zo dat één waarde de juiste is. Je krijgt vooral een beter zicht op de onder- en bovengrens.

Advies op maat kleine onderneming


De waarderingsmethodes


We lichten de drie belangrijkste methodes toe.


Eerste methode: substantiële waarde


De intrinsieke waarde vertrekt van een eenvoudige berekening: de actuele economische waarde van je bezittingen min de schulden. Hierbij worden de balansposten gecorrigeerd naar de marktwaarde op het ogenblik van de waardering.
Deze methode is slechts een momentopname en houdt geen rekening met de toekomstige winstgevendheid van de onderneming of (onzekere) langlopende contracten.


Tweede methode: rendementswaarde


Om de rendementswaarde te berekenen, wordt vaak de Discounted Cash Flow methode gebruikt. Deze methode kijkt naar de toekomst. De waarde wordt berekend door de toekomstige vrije cashflows van de activiteit gedurende een bepaalde periode te actualiseren naar vandaag. Vanuit economisch oogpunt is dit de meest verantwoorde methode, omdat ze rekening houdt met de toekomst en de tijdswaarde van geld met behulp van een verdisconteringsvoet. Ook de terugbetalingscapaciteit van de financiering wordt vaak berekend op basis van deze methode.
Aan de keerzijde: deze methode is erg complex en tijdrovend en vertrekt van inschattingen naar best vermogen, De uitkomst kan dus erg variëren afhankelijk van de gebruikte uitgangspunten.


Derde methode: vergelijkende waarde


De waarde kan ook afgeleid worden van de waarde van beursgenoteerde bedrijven of overnameprijzen van gelijkaardige bedrijven. Hiervoor worden ‘multiples’ gebruikt die op een financiële parameter van de te waarderen onderneming toegepast worden. Een veel gebruikte formule is de vermenigvuldiging van de EBITDA met een sectorspecifieke multiple.
Dit is een snelle, marktgedreven methode, die courant gebruikt wordt. Het komt er wel op aan om vergelijkbare ondernemingen te vinden wat betreft activiteiten, structuur en marktprofiel om de juiste multiple te bepalen.
Sta je op het punt een bedrijf over te nemen of je bedrijf over te laten? Onze corporate finance advisors staan je bij in het proces.


SBB Accountants & Adviseurs
Diestsevest 32A bus 1 | 3000 Leuven
+32 16 24 64 67 | 

corporatefinance@sbb.be
Volg ons:            www.sbb.be

Een bedrijf verkopen of kopen: hoe bepaal je de juiste waarde? (Bron: SBB Accountants & Adviseurs)