Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Kent u de vuistregels bij overnamefinanciering ?

Kent u de (strenge) 3 x 7(0) vuistregel ?

 

 

1. De  kandidaat koper beschikt bij voorkeur over  +/- 30% eigen middelen  =  70% van het overnamebedrag te financieren.

2.  Maximale looptijd overnamefinanciering 7 jaar.

3.  Bij voorkeur is slechts 70% van de  verwachte vrije  kasstroom van de onderneming nodig voor de terugbetalingsverplichtingen mbt de aflossing van de overnamefinanciering. 

Zo Is er voldoende buffer om  de voorgestelde overnamefinanciering vlot terug te betalen en de  onderneming ruimte te laten voor het opvangen van eventuele extra investeringsbehoeften en /of gewijzigde marktomstandigheden. 

Een  cijfervoorbeeld :

Veronderstel overnamesom = € 1.000.000

 De kandidaat-koper beschikt over 30% van € 1.000.000 = € 300.000 eigen middelen

Voorgestelde overnamefinanciering  € 1.000.000 - € 300.000 = € 700.000

Maximale looptijd 7 jaar  € 700.000 / 7 = € 100.000 jaarlijks af te lossen

De  onderneming in dit voorbeeld moet  dus minimaal € 100.000 jaarlijkse   vrije kasstroom opleveren om de bijkomende aflossingsverplichting  te kunnen voldoen. 

"Vrije kasstroom" betekent hier de kasmiddelen die overblijven na vergoeding van de zaakvoerder, na investeringen en na alle reeds bestaande aflossingsverplichtingen.

In dit vereenvoudigd cijfervoorbeeld houden we geen rekening met bijkomende interestlasten en/of gewijzigde belastingen.

Bij voorkeur is er een voldoende ruime buffer om onverwachte zaken op te vangen.

In dit cijfervoorbeeld :

€100.000 jaarlijkse aflossingsverplichtingen overnamefinanciering. 

De jaarlijkse vrije kasstroom van deze overgenomen onderneming zou bij voorkeur € 142.857,14 (*) bedragen om voldoende buffer te voorzien

(*) € 142.85714 à 70% = € 100.000

Structuur van de kredietverlening:

De norm voor de eigen inbreng ligt bij een financiering van de overname van een handelsfonds/activa eerder   op 25 % - uitzonderlijk ook 20%. 


Goodwill: vuistregel 40 à 60 % van de totale overnameprijs


De overnameprijs van de handelszaak valt uiteen in de (1)waarde van de overgenomen materiële activa (machines, rollend materieel, …)

(2)de voorraden  

(3)de goodwill.

Bij de overname van de handelszaak zijn de  de materiële activa de basis voor financiering op middellange termijn.

De voorraden worden op korte termijn gefinancierd. 

De goodwill wordt bij voorkeur  zo veel mogelijk met eigen middelen gefinancierd.


Looptijd

• Materiële activa: af te stemmen op de economische levensduur van de activa (voorbeeld machines - zijnde tweedehands - max 3 tot 5 jaar - bedrijfspand tot 15 jaar)


• Goodwill: maximum 7 jaar

Waarborgen
Vaak Pand op de Handelszaak 

Kijk wel steeds na of de handelszaak niet reeds belast is met een inschrijving ten voordele van een andere financiële instelling.  Zolang die inschrijving niet is doorgehaald, behoudt de pandhoudende schuldeiser een volgrecht en loopt de overnemer het risico dat er beslag wordt gelegd op de overgenomen handelszaak voor de nog openstaande schulden van de overlater. Om dit risico in te schatten moet er bevestiging verkregen worden dat het handelsfonds vrij en onbelast is 


Bijkomende waarborgen
Bij financiering van de overname van een handelszaak kunnen alle klassieke waarborgen uitgewerkt worden:  eventuele hypotheek of volmacht hypotheek op het bedrijfspand, solidaire borgstellingen, ..  eventueel ook de zogenaamde "tweede waarborgregeling",… .

Juridische aspecten:
Overdracht handelshuur
Bij een overdracht van een handelszaak wordt ook de handelshuur mee overgedragen. De akte van overdracht dient aangetekend te worden overgemaakt aan de verhuurder. De handelshuurovereenkomst is kritsch te bekijken (resterende looptijd ? modaliteiten huurprijsaanpassing).


Fiscale aspecten:

Belang blanco attesten directe belastingen, BTW, Sociale Bijdragen, RSZ en belastingen Vlaams Gewest

Risico: openstaande fiscale/sociale schulden van de vorige eigenaar.
Als de overlater nog fiscale en/of sociale schulden heeft op het moment van de overdracht van de handelszaak en de overnemer de overnameprijs al heeft betaald, loopt  de overnemer het risico dat hij de schulden van de overlater ook nog moet betalen (met als maximum de betaalde overnameprijs). 
Dit kan vermeden worden door, maximum 30 dagen voor de overdracht van de handelszaak, 5 attesten (certificaten) bij de Directe Belastingen federaal en Vlaams , BTW, Sociale Kas,  en de RSZ op te vragen.

De ontvangers leveren een attest af behalve als er schulden zijn of er een controle of vraag voor inlichtingen aan de gang is. De overnemer moet dan binnen de 30 dagen  na de uitgifte van de attesten, een kopie van deze attesten, samen met een kopie van de overnameovereenkomst, per aangetekend schrijven overmaken aan de uitgevers ervan.
Als bovenvermelde procedure niet gevolgd kan worden (bv. geen blanco attesten, overlater wil attesten niet opvragen) moet alleen de overnameovereenkomst per aangetekend schrijven verzonden worden naar de diensten. Op dat moment start een 'wachttermijn' (die loopt tot het einde van de maand die volgt op de datum van het aangetekend schrijven)


Belastingen op de gerealiseerde  meerwaarde  (verkoper)
Meerwaarde gerealiseerd door een natuurlijk persoon (verkoop handelszaak / eenmanszaak)
•  stopzettingsmeerwaarden.Meerwaarde gerealiseerd door een vennootschap

(=verkoop (deel van) handelszaak door een BVBA of NV) 
Deze meerwaarde wordt beschouwd als een winst voor de vennootschap, en is bijgevolg onderhevig aan het normale tarief van de vennootschapsbelasting. In geval van herinvestering kan deze belasting wel gespreid worden  in de tijd.

 

Lees meer over dit onderwerp 

cover boek Uw zaak overdragen verkopen beëindigen

 

Kostprijs: UNIZO- & Liantis-leden en klanten Overnamemarkt en KBC genieten een speciale reductie van 20 % op de normale verkooprijs. U betaalt € 28,- (+ 6 % BTW) in plaats van  € 35,- (+ 6% BTW)(verzendkosten inbegrepen).

Bestel nu en geniet van deze mooie korting!

Bestel het handboek ‘Uw zaak overlaten, verkopen of beëindigen' Stuur een mail aan info@integraalvzw.be

Kent u de vuistregels bij overnamefinanciering ?