Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Wat moet zeker vermeld worden in het overnamecontract?

Hoewel geen wettelijke vereiste, verdient het aanbeveling om de overdracht van een zaak schriftelijk vast te leggen in een formeel contract - opgemaakt in 2 exemplaren en geldig ondertekend door iedere partij

Enkele opmerkingen vooraf:

 • Gaat het om de overdracht  over een eenmanszaak of een vennootschap?
 • Indien vennootschap: overdracht aandelen of overdracht handelsfonds?
 • Een eenmanszaak betreft altijd een overdracht van de handelszaak.
 • De transactie omvat wel of geen vastgoed
 • Blijft de voormalige zaakvoerder nog verder meewerken in de zaak? Als werknemer? of eerder als zelfstandige freelance  consultant tijdens de overgangsperiode?


TIP Het is aanbevolen om de klanten en leveranciers te informeren via een gezamenlijke brief – ondertekend door beide partijen – Dit biedt vertrouwen.

Bijna altijd is er in overnamecontracten sprake van  de overdracht van de handelszaak ‘vrij en onbelast’ Dit kan je best zo concreet mogelijk maken: Zeven attesten vereist! 
Zie onderaan 5 parafiscale attesten + bevestiging voortzetting of hernieuwing handelshuurovereenkomst (indien van toepassing) + verklaring bankier(s) houder van pand op de handelszaak (indien van toepassing)

De verkoper maakt een factuur  voor de overdracht van een algemeenheid van goederen; vrij van BTW volgens artikel 11 van het  BTW - wetboek De koper moet wel een btw-plichtige zijn 

De  koper moet de overnameovereenkomst met alle bijlagen laten registeren op het lokale kantoor van FOD Financiën (administratie van de directe belastingen)

 

Wat moet zeker vermeld worden in het overnamecontract? (overdracht handelszaak)

 

1) De partijen met naam, adres en ondernemingsnummer + het voorwerp van de overeenkomst 

Algemeen wordt aangenomen dat bij overdracht van een handelszaak volgende elementen worden overgedragen:


• overname van het cliënteel,
• de handelsnaam,
• het logo,
• de telefoon, de website, de domeinnaam
• het materieel, de uitrusting en de voorraden 

 • verderzetting van de arbeidsovereenkomsten met het personeel 
 • verderzetting van de handelshuur. 

Dit kan met een gewone onderhandse overeenkomst (zonder tussenkomst notaris of andere ambtenaar)

Eventuele overdracht van een onroerend goed dat tot de handelszaak behoort moet wel een akte worden opgemaakt door notaris. In zulk geval laat je best de akte van overdracht vastgoed door de notaris uitbreiden met overdracht van de handelszaak.


OPMERKING Schulden en vorderingen van de handelszaak, banktegoeden en kasgelden  gaan  niet over
Lopende contracten die nodig zijn om de handelsactiviteit te kunnen voortzetten, kunnen wel  worden overgedragen; iedere   derde partij die hierbij betrokken is dient hiervoor haar akkoord te verlenen.  

2) De prijs

Duidelijk omschreven  


TIP Schrijf bedragen altijd ook voluit in letters en zorg ervoor dat de optelsom bij uitsplitsing van de overnamesom klopt (om fiscale redenen wordt de overnamesom bij eenmanszaken  uitgesplitst in rubrieken: voorraden, materiële activa en goodwill omdat deze aan een ander tarief belast worden in stopzettingsmeerwaarden.)

3) De datum van de eigendomsoverdracht  en datum van betaling van de overnamesom

Zonder opschortende of ontbindende voorwaarden?

Vanzelfsprekend absolute voorkeur om datum van betaling van volledige overnamesom en datum van eigendomsoverdracht op zelfde datum te bepalen.

Werd betaling van een voorschot wordt bedongen?  laat dit dan bij voorkeur op een geblokkeerde rekening storten.  

Let op met clausules rond gespreide of uitgestelde betaling! Zorg voor heldere teksten die voor alle partijen op dezelfde manier worden begrepen 

 

4) Verklaringen en waarborgen

Een verklaring bevat informatie over het bedrijf, waarvan de verkoper garandeert  dat die juist is. Een waarborg is de uitgewerkte garantie van de verkoper dat bepaalt hoe de schadevergoeding in de praktijk zal verlopen indien de verstrekte informatie niet correct is.
Verklaringen en waarborgen zijn vooral belangrijk bij de overdracht van bijvoorbeeld aandelen. Minder van toepassing bij overdracht handelszaak. Lees hierover meer. 


5) Het niet-concurrentiebeding 
Heel vaak wordt ook een niet-concurrentiebeding opgenomen in het contract. Het is de overlater dan verboden binnen een bepaald gebied en binnen een bepaalde periode een concurrerende activiteit te ontplooien.

Enkele praktische tips – voeg volgende attesten toe max 1 maand oud op moment overdracht

 1.  Attest geen belastingschulden (op te vragen bij de ontvanger van belastingen - Artikel 442bis WIB92; (belasting federaal)
 2.  Attest geen BTW schulden (bij ontvanger van BTW - Artikel 93undecies WBTW)
 3.  Attest geen RSZ schulden m.b.t tewerkgesteld personeel (bij de RSZ - Artikel 41quinquies RSZ-wet van 27 juni 1969)
 4.  Attest geen openstaande sociale bijdragen als zelfstandige (bij uw sociaal verzekeringsfonds - Artikel 16ter KB nr. 38 van 27 juni 1967 sociaal statuut de zelfstandigen)
 5.  Attest geen openstaande belastingschulden bij de Vlaamse Belastingadministratie. Artikel 3.12.1.0.14 Vlaamse Codex Fiscaliteit (NIEUW!). (belasting Vlaamse Gewest)
 6. Verklaring van de eigenaar van het pand (verderzetting of hernieuwing van de handelshuurovereenkomst)  Bevestiging geen huurachterstand 
 7. Verklaring van de bankier houder van een inschrijving “pand op de handelszaak” indien van toepassing. Voorwaarden van de pandhoudende bankier om het pand op de handelszaak vrij te  geven (= clausule dat de opbrengst van de verkoop op een specifieke rekening moet worden gestort) 

 

Voorbeeld van een overeenkomst overdracht handelszaak

 

 

 

 

Ontvang iedere maand nieuwe tips en advies

Contacteer:

Guido Seghers

 

Guido Seghers

Manager NV Overnamemarkt

Willebroekkaai 37

1000 Brussel

02 212 25 82

0495 59 81 19

guido.seghers@overnamemarkt.be

 

Wat moet zeker vermeld worden in het overnamecontract?