Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Wat met de handelshuurovereenkomst bij overname handelszaak? (Bron: MARLEX)

Indien u uw handelszaak uitbaat in een gehuurd onroerend goed, dient u rekening te houden met uw handelshuurovereenkomst bij de overdracht van de handelszaak. De overnemer van de handelszaak zal immers vaak de zaak in hetzelfde, gehuurde pand willen uitbaten.

Er moet een onderscheid worden gemaakt afhankelijk van wie de huurder is:
- Natuurlijke persoon (eenmanszaak)
- Vennootschap

Vennootschap
Baat u de handelszaak uit via een vennootschap, dan zal de handelshuurovereenkomst vaak afgesloten zijn op naam van die vennootschap. De vennootschap is contracterende partij met de verhuurder: de vennootschap is bijgevolg de huurder.
Bij overdracht van een vennootschap zullen vaak alle aandelen overgedragen worden, de zogeheten share deal. Bijgevolg blijft de vennootschap bestaan, enkel  de achterliggende natuurlijke persoon, de aandeelhouder, wijzigt. Aan de handelshuurovereenkomst dient niets gewijzigd te worden. De vennootschap is en blijft huurder van het handelspand, ook na overdracht van de aandelen van de vennootschap aan een andere aandeelhouder.

Natuurlijke persoon
Huurt u het handelspand via eigen naam, dan zal de huur wel overgedragen moeten worden. Hiervoor dient men in eerste instantie naar de handelshuurovereenkomst te kijken: hier staat vaak een clausule in dat overdracht of onderverhuur van de handelshuur verboden is. Staat dit er niet in, dan kan u zonder meer de handelshuur overdragen. Een schriftelijk akkoord van de verhuurder met de overdracht van de handelshuur is aangeraden om latere discussie te vermijden.

Volgens het gemeen huurrecht mag de huurder het handelspand onderverhuren of zijn huur overdragen, tenzij hem dit contractueel ontzegd werd. Dit contractueel verbod zal evenwel volgens de handelshuurwet, geen beletsel vormen voor de overdracht of onderverhuring van de handelshuur, indien deze samen geschiedt met de overdracht of verhuring van de handelszaak, tenzij de verhuurder of zijn familie een gedeelte van het onroerend goed werkelijk bewoont.

Concreet: draagt u uw handelszaak over aan een derde, dan kan u eveneens uw handelshuur overdragen aan diezelfde derde, ongeacht of er een overdrachtsverbod in uw handelshuurovereenkomst staat.
Wenst u gebruik te maken van het recht dat u, als handelshuurder door de handelshuurwetgeving geboden wordt, dan dient u de verhuurder hiervan in kennis te stellen. Het ontwerp van de akte van overdracht dient per post aangetekende brief overgemaakt te worden aan de verhuurder. De verhuurder heeft dertig dagen te tijd om een eventueel verzet tegen de handelshuuroverdracht kenbaar te maken. Reageert hij niet binnen die dertig dagen, dan wordt hij geacht ermee in te stemmen. Reageert de verhuurder wel binnen de termijn van dertig dagen, dan hebt u, als huurder, 15 dagen, op straffe van verval, om in rechte op te komen tegen het verzet.

Eenmaal de overdracht rond is en alle gezamenlijke rechten van de hoofdhuurder overgedragen zijn aan de overnemer, wordt deze overnemer de rechtstreekse huurder van de verhuurder. Alle bepalingen van het bestaande handelshuurcontract blijven van toepassing. De hoofdhuurder kan geen rechten meer putten uit de overeenkomst met de verhuurder, maar blijft wel hoofdelijk gehouden tot nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst.

Wenst u hieromtrent meer uitleg of zoekt u begeleiding bij de overname van uw handelszaak? Bij Marlex hebben we alle expertise onder één dak en staan wij u graag bij!

marlex cvba
dirk martensstraat 23
8200 brugge

t +32 50 83 20 38
f +32 50 83 20 36

marlex.be

 

Wat met de handelshuurovereenkomst bij overname handelszaak?  (Bron: MARLEX)