Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

TIP: Hoe maak ik mijn bedrijf verkoopklaar?

10 Aandachtspunten waarop u moet letten voor de start van het verkoopproces.

1. Streef naar een transparante en eenvoudige structuur
Zorg voor een duidelijke boekhouding en vermijd complexe structuren met bv als doel fiscale optimalisatie via meerdere vennootschappen zijn minder transparant en kunnen kandidaat-kopers mogelijks afschrikken.

 

2. Toon uw rendabiliteit!  

Voor het beoordelen van een overname en het bepalen van de waarde houdt men doorgaans in hoofdzaak rekening met de resultaten van de laatste twee of drie jaren, eventueel aangevuld met prognoses en budgetten voor de toekomst of toch minstens voor het lopende jaar. Stijgende of minstens stabiele resultaten over de laatste 3 jaar, alsook goede vooruitzichten voor de toekomst zullen zeker een positief effectief hebben op de geboden prijs.

3. Maak uw balans schoon 

Activa-bestanddelen die niets met de exploitatie te maken hebben en die niet in de onderneming thuishoren interesseren een kandidaat-koper niet. Deze worden er dan ook best voorafgaandelijk uitgehaald via een verkoop of een (partiële) splitsing. Vraag in geval van een splitsing wel voorafgaandelijk een ruling aan! Zorg ervoor dat uw voorraad correct is gewaardeerd en volg uw handelsdebiteuren goed op.

 

4. Heb aandacht voor de bedrijfsgebouwen 

Een bedrijfsgebouw kan een verkoop in bepaalde gevallen bemoeilijken en verzwaren.  Om alle opties naar kandidaat-kopers open te laten kan het nuttig zijn te overwegen de bedrijfsgebouwen te scheiden van de exploitatie via een verkoop of een splitsing. U heeft dan nog altijd de keuze om de gebouwen al dan niet mee te verkopen.  

5. Deel uw bevoegdheden met uw personeel 

Wanneer teveel kennis en bevoegdheden alleen bij de zaakvoerder zitten, kan dit bepaalde potentiële overnemers  afschrikken en wegen op de verkoopbaarheid.   Het is dus cruciaal dat u tijdig begint met het uitbouwen van een team van medewerkers aan wie duidelijke verantwoordelijkheden (verkoop, aankoop, productie, edm) kunnen worden gedelegeerd.

 

6. Kijk naar uw zwaktes en mogelijke bedreigingen  

Is er voldoende spreiding van cliënten en leveranciers ? Zoniet, probeer hieraan te werken. Een onderneming is immers kwetsbaar en minder aantrekkelijk indien ze te sterk afhankelijk is van een beperkt aantal cliënten of leveranciers.  Hoe zit het met uw concurrentiepositie, o.m. ten opzichte van lage-loonlanden ?    Zijn er fiscale/financiële/juridische risico’s of claims ? Probeer geschillen en risico’s zoveel mogelijk op voorhand op te lossen. Besteedt u voldoende aandacht aan het imago, de reputatie en visibiliteit van uw onderneming ?

7. Kijk uw vergunningen na

Indien de vergunningen nodig voor de exploitatie op relatief korte termijn verstrijken en een verlenging misschien niet evident is, zal dit de verkoop zwaar hypothekeren. Weet dat preventief een nieuwe (milieu)vergunning kan aangevraagd worden.

 

8. Blijf handelen "in going concern"

Het is cruciaal dat u, ook al heeft u verkoopsplannen in de nabije toekomst, uw activiteiten op een gemotiveerde en consistente wijze verderzet en zeker geen noodzakelijke investeringen of projecten uitstelt, wel integendeel. 

9. Zie na of u vrij kan verkopen 

Wees er zeker van dat alle aandelen vrij verhandelbaar zijn en dat er geen voorkooprechten werden gegeven, noch dat deze in pand werden gegeven of voorwerp uitmaken van vruchtgebruik. Als er andere (minderheids)aandeelhouders zijn moet u er ook zeker van zijn dat deze mee willen verkopen.

 

10. Bereid u emotioneel voor op een verkoop! 

Voor veel familiale ondernemers is dit het belangrijkste punt.  Bereid u niet enkel voor op het “afscheid” van uw onderneming, maar vooral ook op de periode nadien. Een eventuele verdere samenwerking, zelfs tijdelijk, met de overnemer is in de meeste gevallen niet evident en duurt best niet te lang.

TIP: Hoe maak ik mijn bedrijf verkoopklaar?