Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Quid met tegenwerpelijkheid van overdrachtsbeperkingen sedert de invoering van het WVV: update uw aandelenregister! (Bron: L.Inc Advocaten)

Flexibilisering van het Belgisch vennootschapsrecht. Een belangrijk doel van het WVV (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) is de versoepeling en flexibilisering van het Belgische vennootschapsrecht. Bestuurders genieten van een ruime vrijheid om hun vennootschap en de werking daarvan naar wens te regelen, zowel in de statuten als in onderhandse overeenkomsten. Bepaalde regels van dwingendrechtelijke aard zijn sinds het WVV van suppletiefrechtelijke aard om deze vrijheid zoveel mogelijk te ondersteunen.

De open BV. De bestaande wettelijke overdrachtsbeperkingen zijn voortaan van suppletief recht waardoor aan de BV een open karakter kan worden verleend. Het staat de bestuurders dus geheel vrij de overdrachtsbeperkingen statutair te regelen en deze beperkingen soepeler dan wel strenger te maken. Aandeelhoudersovereenkomsten mogen de wettelijke of statutaire voorwaarden voor overdracht echter niet versoepelen.

Rechtmatig belang in de NV. De NV kende reeds een soepel karakter waar de vrije overdraagbaarheid van aandelen de norm is en waar overdrachtsbeperkingen statutair dan wel contractueel kunnen worden geregeld. Overdrachtsbeperkingen in de NV vereisen een rechtmatig belang en hoeven niet langer beperkt te worden in de tijd. Een overdrachtsbeperking van onbepaalde duur dient echter wel te allen tijde opzegbaar te zijn mits inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

Statutaire overdrachtsbeperkingen. Om tegemoet te komen aan de problematiek inzake informatie aangaande statutaire overdrachtsbeperkingen, bepaalt het WVV dat dergelijke beperkingen verplicht in het aandelenregister moeten worden opgenomen. Statutaire overdrachtsbeperkingen zijn in elk geval tegenwerpelijk aan derden, ook indien deze beperkingen nog niet in het aandelenregister zijn opgenomen. Een aandelenoverdracht die plaatsvindt met miskenning van de statutaire overdrachtsbeperkingen is bijgevolg niet tegenwerpelijk aan de vennootschap of aan derden, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer. Het nalaten van het bekendmaken van de statutaire overdrachtsbeperkingen in het aandelenregister kan echter wel leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Contractuele overdrachtsbeperkingen. Overdrachtsbeperkingen die zijn opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst moeten niet in het aandelenregister worden opgenomen, behalve indien één van de aandeelhouders erom verzoekt. Dergelijke contractuele overdrachtsbeperkingen zijn niet tegenwerpelijk aan derden. Indien de overnemer op de hoogte was van deze overdrachtsbeperking kan de overdracht nietig worden verklaard door de rechter op basis van de derde-medeplichtigheid aan contractbreuk. Daarnaast kan de overdrager gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding. Door contractuele overdrachtsbeperkingen op te nemen in het aandelenregister kan men gemakkelijker bewijzen dat de derde-overnemer kennis had of kon hebben van de overdrachtsbeperking waardoor een nietigverklaring door de rechter waarschijnlijker wordt.

Update uw aandelenregister. Het is bijgevolg aangewezen om zowel statutaire als contractuele overdrachtsbeperkingen in het aandelenregister op te nemen.  Op deze manier vermijdt men aansprakelijk te worden gesteld als bestuurder en zal men niet moeten opdraaien voor schade die door derden of andere aandeelhouders wordt geleden.  Kijk uw aandelenregister na en breng dit in overeenstemming met bestaande statutaire of contractuele beperkingen.

Voor meer info kan u terecht bij Greg Bruneel en Tomas Bruneel L.inc cvba (antwerpen@linc.legal – 03/302.47.47).

Quid met tegenwerpelijkheid van overdrachtsbeperkingen sedert de invoering van het WVV: update uw aandelenregister! (Bron: L.Inc Advocaten)