Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

UNIZO Overnamemarkt gastheer voor eerste Transeo congres in 2019. Update Transeo E -newsletter

Brussel. Op 28 februari en 1 maart 2019  organiseerde  Transeo haar 1ste  event in 2019 met 35 leden uit een 10-tal verschillende landen en regio's.

 

Na een inspirerende voorstelling van  UNIZO versterkt ondernemers  door Danny Van Assche, CEO,  volgde een intensieve tweedaagse  uitwisseling van best pratices omtrent overnemen/overlaten van een KMO. 

  

 

1. -  Ecosystemen voor bedrijfsoverdrachten, met een focus op sensibilisering onder leiding van Mirela Alpeza (CEPOR, Kroatië)

2 -  Optimaliseren van de "customer journey" bij het gebruik van online platformen voor bedrijfsoverdrachten, onder leiding van Orial Alba  (Reempressa, Catalonië, Spanje)

3. - Focus op digitale marketingtechnieken door Mike Mitchell en Lieven Van de Velde

 


Deelnemende organisaties (in alfabetische volgorde) :

 • 1819.brussels
 • Abacus alpha GmbH - Duitsland
 • ACTEO AVOCATS
 • Antwerp Management School
 • BDO Advisory Belgium
 • BDO Maroc
 • Bedrijventekoop Nederland
 • Bpifrance
 • CEPOR Kroatië
 • Chambre de Commerce - Luxembourg
 • CRA - France
 • EY
 • Family Business Foundation - Polen
 • HU Business School Utrecht Nederland
 • Institut für Wirtschaftsberatung Niggemann & Partner GmbH Duitsland
 • Intraco-Consulting
 • M & A Strategie GmbH Duitsland
 • Cinotti Consulting Ltd
 • MKBase Nederland
 • Overnamemarkt
 • Polish Chamber of Commerce
 • Reempresa Catalonië Spanje
 • Sowaccess
 • SOWALFIN
 • SPF Economie
 • Top management support
 • TradeX - Business Transfer Roumenië
 • Transeo
 • UNIZO
 • VLAIO Vlaams Agenstschap Innoveren & Ondernemen
   

Op donderdagavond 28/02/2019 vergaderde de Raad van Bestuur van Transeo onder voorzitterschap van Jean-Paul di Bartolomeo

Marnix Demasure, Danny Van Assche en Jean-Paul Di Bartolomeo

 

Volgend  TRANSEO event  : 12-14 juni 2019 Barcelona, gastheer Reempressa

TRANSEO  summit : najaar 2019; datum en locatie nog te bepalen 

 

Update : TRANSEO E-newsletter februari 2019

Update : TRANSEO E-newsletter december 2018

 

UNIZO Overnamemarkt.be, het online platform voor vraag en aanbod van over te nemen KMO's, gaat voortaan ook internationaal, samen met haar partners binnen Transeo, de Europese vereniging voor KMO-bedrijfsoverdrachten. Op haar 5de KMO-transfer-top in Luxemburg lanceerde Transeo  haar overkoepelende, Europese online platform, TRANSEO MARKETPLACE, van waaruit de aangesloten nationale overnameplatformen vraag en aanbod van KMO's met elkaar kunnen delen en uitwisselen.

"Deze vlotte internationale uitwisseling van vraag en aanbod via een overkoepelend platform vergroot andermaal de kansen op een goede match tussen overlaters en overnemers", zegt Guido Seghers, manager van Overnamemarkt.be. "Ik denk, bijvoorbeeld, aan een over te nemen Belgisch hotel dat op die manier een Nederlandse overnemer vindt, of omgekeerd."

Eerder trok Overnamemarkt.be al de Belgische taalgrens over door haar alliantie met het Waalse online overnameplatform SOWACCESS. Sinds begin dit jaar is Overnamemarkt ook actief op de Brusselse markt via het platform Plateformedetransmission.be.

Over UNIZO Overnamemarkt.be
Heel wat KMO-zaakvoerders willen hun bedrijf (aan het einde van hun loopbaan) overlaten, zodat het kan blijven voortbestaan met zijn economische activiteiten en eventuele tewerkstelling. Die continuïteit is ook belangrijk voor onze economie. Een correct overnamebedrag is voor veel ondernemers bovendien essentieel als aanvulling op hun pensioen. Een geschikte kandidaat-overnemer vinden is echter niet altijd even makkelijk. Daarom lanceerde UNIZO intussen meer dan tien jaar geleden het online platform Overnamemarkt.be,waar de over te nemen KMO's aan kandidaat-overnemers worden voorgesteld. Een initiatief met groeiend succes. Elke maand verwelkomt het platform meer dan  20.000 unieke bezoekers.

 

Overnamemarkt contact:
Guido Seghers | Manager
Guido.seghers@overnamemarkt.be  | + 32 (0) 495 59 81 19

Transeo Marketplace http://www.transeo-association.eu/marketplace/

Transeo contact:
Marie Depelssemaker | Transeo secretaris-generaal
marie.depelssemaker@transeo-association.eu | +32 (0) 499 94 27 04

Persbericht vanwege TRANSEO (vertaling)

 

Ter gelegenheid van het 5de Europese congres over KMO bedrijfsoverdrachten  in Luxemburg  lanceert Transeo officieel het eerste online platform voor pan-Europese bedrijfsoverdrachten. Dit unieke platform voldoet niet alleen aan een al langer bestaande behoefte, het creëert ook nieuwe kansen!

Luxemburg, 17 mei 2018 - Transeo, de Europese vereniging voor KMO bedrijfsoverdrachten, grijpt de kans aan om haar 5de Europese KMO-transfer-top te organiseren samen  met het Luxemburgse ministerie van Economie, de Luxemburgse kamer van koophandel / House of Entrepreneurship, SOWACCESS (SOWALFIN Group ) en de Waalse regering (België), om officieel de "Transeo-marktplaats" te lanceren.
De eerste voor de hand liggende doelstelling is om een online ontmoetingsplaats te bieden voor zakelijke verkopers en kopers, waardoor acquisities en groei van KMO's internationaal worden gestimuleerd. Maar dat niet alleen! Het voorgaande zal ook de ondoorzichtigheid en versnippering van de Europese markt helpen verminderen, hopelijk tot een betere samenwerking tussen de lidstaten op de langere termijn.
Het beschikbaar maken van die nog onbenutte kansen voor zowel verkopers als kopers komt op een cruciaal moment voor het oude continent: de impact van de vergrijzende bevolking op onze economieën hoeft niet langer te worden aangetoond. Een   groot aantal bedrijfseigenaren staat voor de uitdaging  cht hun bedrijf over te dragen en de continuïteit ervan te waarborgen. Door de juiste mensen in staat te stellen elkaar op het juiste moment te ontmoeten, stelt Transeo alle mogelijkheden van internet ten dienste van grensoverschrijdende overnames van KMO's en creëert het een echte groeiversneller voor EU-landen.
"Europa heeft meer banen, meer groei en meer kansen nodig. Bedrijfsoverdracht kan hiertoe bijdragen door bestaande bedrijven beter te behouden en het ontwikkelen van bewustmakingscampagnes is daarom in dit opzicht cruciaal ", zegt mevrouw Elżbieta Bieńkowska, Europees commissaris voor interne markt, industrie, ondernemerschap en KMO. "We hebben ook behoefte aan eenvoudigere en meer ondersteunende regelgeving en ook aan transfervriendelijke belasting. Een ander deel van het antwoord ligt in efficiënte marktplaatsen voor kopers en verkopers, gekoppeld aan kwaliteitsadvies en monotoring gedurende het hele proces. Ten slotte zijn ook geschikte financiële regelingen voor overnames essentieel. Daartoe moeten de lidstaten het probleem van bedrijfsoverdracht aanpakken en adequate actieplannen ontwikkelen. De lancering van deze nieuwe Transeo Marketplace om grensoverschrijdende overnames van KMO's te stimuleren is daarom uitstekend nieuws! Dit is een zeer goed voorbeeld van hoe door de EU gesteunde projecten duurzaam kunnen worden als ze toegewijde partners hebben die hen helpen verder te gaan ".
Transeo-voorzitter Jean-Pierre Di Bartolomeo voegt hieraan toe: "In bijna 10 jaar van zijn bestaan heeft Transeo ambitieuze inspanningen geleverd: van het stimuleren van de uitwisseling van goede praktijken tussen zijn 50 leden in 16 landen, door van onze Europese KMO Transfer Summits een wereldwijd bekend evenement te maken deskundigen uit de hele wereld over te dragen, om een referentie te worden voor de EU-instellingen zelf. We zijn er trots op deze nieuwe mijlpaal te bereiken en kijken ernaar uit deze marktplaats te verspreiden onder alle EU-KMO's die willen groeien door de overname van een bedrijf in een ander land! "

Over  Transeo-Marketplace:
Hoewel iedereen het platform kan raadplegen, kunnen alleen Transeo-leden profielen uploaden, zowel aan de verkoop- als aan de koopzijde. Zodra het profiel door Transeo is gevalideerd, wordt het profiel online gezet en moet het lid regelmatig nieuws verstrekken om een kwalitatieve database met actuele informatie te garanderen. Aan de andere kant vullen geïnteresseerde partijen een formulier in dat naar de profieleigenaar moet worden gestuurd.

Dankzij het  lidmaatschap van OVERNAMEMARKT bij  TRANSEO kan uw bedrijfsprofiel op Overnamemarkt.be, mits  ook geschikt voor een  overname door een kandidaat in een ander Europees land,   met behoud van garanties op discretie (blind profile) –  op dit nieuwe  Europese platform TRANSEO MARKETPLACE geplaatst worden.

 

First European Marketplace for cross-border acquisitions of SMEs

On the occasion of the 5th European SME Transfer Summit in Luxembourg today, Transeo officially launches the first online platform for pan-European business transfers. This unique marketplace not only comes to fill a long-standing gap, it also creates new opportunities!

Luxembourg, 17 May 2018 – Transeo, the European Association for SME transfers, seizes the opportunity of its 5th European SME Transfer Summit, co-organized with the Luxembourg Ministry of Economy, the Luxembourg Chamber of Commerce/House of Entrepreneurship, SOWACCESS (SOWALFIN Group) and the Walloon Government (Belgium), to officially launch the “Transeo Marketplace”. The first obvious objective is to provide an online meeting place for business sellers and buyers (the profiles being placed on the platform by professionals), thereby stimulating acquisitions and growth of SMEs internationally. But not only! The previous will also help decrease European market opacity and fragmentation, hopefully enticing better cooperation between Member States on the longer run.
Making those yet untapped opportunities available to both sellers and buyers comes at a key moment for the Old Continent: the impact of the ageing population on our economies no longer requires demonstration and a large number of business owners are therefore expected to transfer their company in the coming decade in order to safeguard its continuity. By enabling the right people to meet at the right time, Transeo hereby puts all the potential of the Internet to the benefit of cross-border acquisitions of SMEs and creates a genuine growth accelerator for EU countries.
“Europe needs more jobs, more growth and more opportunities. Business transfer can contribute to this by better preserving existing companies and developing awareness-raising campaigns is therefore crucial in this respect”, says Mrs Elżbieta Bieńkowska, European Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. “We also need simpler and more supportive regulation as well as transfer-friendly taxation. Another part of the answer lies in efficient marketplaces for buyers and sellers, coupled to quality advice and mentoring throughout the whole process. Finally, suitable financial schemes for takeovers are essential as well. To that end, Member States must address the business transfer issue and develop adequate action plans. The launch of this new Transeo Marketplace to stimulate cross-border acquisitions of SMEs is therefore excellent news! This is a very good example of how EU-supported projects can become sustainable if they have committed partners helping them forward”.
Transeo Chairman Jean-Pierre Di Bartolomeo adds : “In almost 10 years of existence, Transeo has achieved ambitious undertakings: from stimulating exchanges of good practices between its 50 members in 16 countries, through making our European SME Transfer Summits a renowned event worldwide with business transfer experts from all over the globe, to becoming a reference for the EU institutions themselves. We are proud to reach this new milestone and look forward to disseminating this marketplace to all EU SMEs looking to expand through the acquisition of a business in another country!”.

About the Transeo Marketplace:
While anybody can consult the platform, only Transeo Members are able to upload profiles, whether on the sell- or the buy-side. Once validated by Transeo, the profile is put online and the Member is required to give news on a regular basis as to guarantee a qualitative database with up-to-date information. On the other side, interested parties fill in a form to be sent to the profile owner.

Transeo contact:
Marie Depelssemaker | Transeo Secretary General
marie.depelssemaker@transeo-association.eu | +32(0)499 94 27 04

UNIZO Overnamemarkt gastheer voor eerste Transeo congres in 2019. Update Transeo E -newsletter