Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Ik wil mijn zaak verkopen zonder tussenpersonen. Is dit mogelijk ?

Op Overnamemarkt kan iedere zaakvoerder - eigenaar  zelfstandig rechtstreeks zijn zaak online te koop aanbieden via publicatie van zijn bedrijfsprofiel, al dan niet met advies en ondersteuning van een professionele overnamebegeleider of adviseur.
Kandidaat-overnemers treden rechtstreeks in contact met de aanbieder/overlater.

Klik hier indien u een bedrijf of handelszaak te koop wil aanbieden op Overnamemarkt.

Bij de verkoop van een onroerend goed is een authentieke akte via een notaris een wettelijke verplichting.
Klik hier indien u onroerend goed te koop of te huur wil aanbieden op Overnamemarkt.

Dit artikel geeft antwoorden op enkele veelgestelde vragen bij het overlaten van een onderneming.

Wie is bevoegd bij overdracht aandelen?

De  overdracht van de aandelen van een vennootschap (BVBA,NV of andere) is mogelijk zonder tussenkomst van enige tussenpersoon. Voor de tegenstelbaarheid van de overdracht van de aandelen van een vennootschap volstaat de inschrijving van de aandelenoverdracht  in het aandelenregister. Hierbij is geen enkele vormvereiste of tussenkomst van een bevoegd ambtenaar vereist. 

Ook bij de  overdracht van een handelszaak – hetzij uitbating door een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of de overdracht van het geheel van handelsactiviteiten door een vennootschap, volstaat het akkoord tussen beide partijen omtrent de prijs en het voorwerp van de overeenkomst.
Omdat er een wettelijke definitie van een handelszaak ontbreekt,  is het wel raadzaam om een contract op te stellen met een duidelijke opsomming van de activa die worden overgedragen.
Dit kan met een onderhandse akte, waarbij enkel de handtekening van de koper en de verkoper vereist zijn.

Wat omvat de overdracht van een handelszaak ?

Algemeen wordt aangenomen dat bij overdracht van een handelszaak volgende elementen worden overgedragen : overname van het cliënteel, de handelsnaam, het logo , het materieel, de uitrusting en de voorraden alsook de verderzetting van de handelshuur.  Eventuele eigendomsoverdracht van het  bedrijfsgebouw  dient in ieder geval via een authentieke akte voor een  notaris te worden verleden.
Bankrekeningen op naam van de handelszaak, kasgelden behoren in principe niet tot het handelsfonds.
Schulden worden in principe niet overgedragen bij een overdracht van handelszaak.

Bijzonder aandacht is vereist voor  de mogelijke (para) fiscale schulden. Om zeker te zijn dat de overnemer niet aansprakelijk wordt gesteld voor de  nog openstaande (para)fiscale schulden van de overlater  en om de overdracht tegenstelbaar te maken aan de fiscus,  is het verplicht om de voorgenomen transactie effectief ter kennis te brengen van de fiscus. Verder is het aangewezen dat de overdrager volgende specifieke attesten voorlegt in het kader van de overdracht:
- Attest geen belastingschulden (op te vragen bij de ontvanger van belastingen)
- Attest geen BTW schulden (bij ontvanger van BTW)
- Attest geen RSZ schulden mbt tewerkgesteld personeel (bij de RSZ)
- Attest geen openstaande sociale bijdragen als zelfstandige (bij uw sociaal verzekeringsfonds)
- Attest geen openstaande belastingschulden bij de Vlaamse Belastingadministratie.

Besluit

Het overnemen of overlaten van een bedrijf of handelszaak, of het nu gaat over een eenmanszaak of vennootschap, is meestal een complexe zaak omdat het een samenspel is van zowel materieel, voorraden, installaties, verderzetting van lopende  contracten, handelsrelaties, personeel, klanten, vorderingen/schulden.

Hoewel er geen wettelijke vereiste is om beroep te doen op een overheidsambtenaar of expert, is het duidelijk dat de aanstelling van een gespecialiseerd adviseur bij een bedrijfsoverdracht geen overbodige luxe is. Het beroep van bemiddelaar bij bedrijfsoverdrachten is niet gereglementeerd in tegenstelling tot dat van vastgoedmakelaar, aangesloten bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Alleen vastgoedmakelaars met een erkenningsnummer bij het BIV zijn bevoegd om te bemiddelen in verkoop van onroerend goed en/of handelsfondsen.

Tekst nagelezen en gecorrigeerd door Pieter Van den Broeck, Partner MONARD LAW

Ik wil mijn zaak verkopen zonder tussenpersonen. Is dit mogelijk ?