Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Overnamefinanciering: kies de juiste financieringsmix (Bron : Dealmakers)

Als een ondernemer een overname plant, is het van belang tot een juiste financieringsmix te komen. En dus een evenwicht te vinden tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen.
Voor dat laatste wordt er traditioneel beroep gedaan op een bankfinanciering.

Hoe kijkt de bank naar de overname, welke parameters zijn voor hen van belang?
Dealmakers is een gespecialiseerd adviesbureau dat eigenaars van KMO’s begeleidt bij de verkoop van hun onderneming. Tijdens dergelijke verkooptrajecten is het cruciaal om inzicht te krijgen in de financieringswijze van de koper.
Nele Neyrinck is als partner bij Dealmakers verantwoordelijk voor Oost- en West-Vlaanderen. 


Welke acquisities worden door banken gefinancierd?
Een degelijk onderbouwd kredietdossier is van belang. Hierbij wordt best voldoende aandacht
besteed aan de terugbetalingscapaciteit van het aangevraagde krediet. Voor een traditioneel
overnamekrediet zien banken het krediet graag terugbetaald op een looptijd van 5 à 7 jaar.
Indien het overnametarget eigenaar is van onroerend goed, kan de looptijd van de financiering
oplopen tot 10 à 15 jaar.
De rentevoet van het krediet wordt bepaald door het te financieren bedrag, eigen inbreng, de
looptijd van de lening en het type dossier.
Naast het financieel luik, zal er immers ook rekening gehouden worden met het business model.
Betreft het een nichebedrijf, in welke sector opereert de onderneming, is het een projectgedreven business of is er sprake van recurrentie, etc. Het is immers van belang dat niet alleen het overnamekrediet vlot kan terugbetaald worden, maar er ook voldoende middelen zijn als buffer én om de verdere groei van het bedrijf te bestendigen.
Als eigen inbreng wordt vaak een inspanning verwacht van 25 à 30% van de overnameprijs.


Welke zekerheden zijn wenselijk?
Ervaring leert dat de gevraagde zekerheden of waarborgen afhankelijk zijn van de solvabiliteit van
de onderneming, de professionele ervaring van de overnemer, de terugbetalingscapaciteit en de looptijd van het ongedekt risico.
Verschillende waarborgen zijn mogelijk: hypothecaire waarborgen, pand aandelen, roerend pand, persoonlijke borgstellingen en garanties via het Waarborgbeheer (PMV).
Andere financieringsvormen
Bij de overnamefinanciering, zal het bankkrediet de goedkoopste financieringsvorm zijn. Omwille
van verschillende redenen kan het echter noodzakelijk zijn om andere financieringsvormen in overweging te nemen.
Een andere belangrijke categorie van financiers zijn dan de risicokapitaalverstrekkers.
Deze kunnen worden ingedeeld in de overheidsmaatschappijen (bijvoorbeeld PMV), de
privémaatschappijen (private equity fondsen) en business angels (vaak particulieren die hun
persoonlijk vermogen investeren).
Deze partijen participeren vaak in het kapitaal van de onderneming en/of stellen achtergestelde
leningen ter beschikking. Naast de financiële ondersteuning voorzien zij vaak ook in
managementbegeleiding, strategisch en operationeel advies.
Het gebeurt dat de eigen middelen en externe financieringsvormen niet voldoende zijn om de
overname financieel rond te krijgen. De verkopers zelf kunnen dan zelf over de brug komen met
een achtergestelde lening of vendor loan. Deze financieringsvorm is voor de bank zeer positief; dit
is immers een sterk signaal van vertrouwen in de koper.
Kortom, naast de traditionele bankfinanciering zijn er verschillende andere mogelijkheden om een
overname te financieren. Belangrijk bij elke financieringsvorm, is de terugbetalingscapaciteit van
de onderneming, de beschikbare zekerheden en de wil om instap in het aandeelhouderschap toe
te laten.

Ervaring leert dat voor een goed project, financiering geen issue is.

 

 

Nele Neyrinck

Dealmakers
Tel 015 29 33 90
E-mail info@dealmakers.be
Website http://www.dealmakers.be

Overnamefinanciering: kies de juiste financieringsmix (Bron : Dealmakers)